U bent hier

Studentenraad

Wat is StuRa?

Behalve een goed aanspreekpunt is StuRa een officieel orgaan binnen de universiteit en probeert op alle vlakken het leven aan de UHasselt zo goed mogelijk te maken voor alle studenten. 

Wat is StuRa?

De studentenraad bestaat uit een 25 á 30 tal studenten die er alles aan doen om het op alle vlakken zo goed mogelijk te maken voor de student op de UHasselt. De UHasselt houdt rekening met de mening van de student en heeft gekozen voor een model waarin zij meebesturen: StuRa-leden worden afgevaardigd in alle raden en commissies waarin studentenaangelegenheden behandeld worden. Dit heeft niet enkel als gevolg dat StuRa goed op de hoogte over alles wat er op de universiteit gebeurd, maar ook dat we op alle niveaus de rechten van de student kunnen verdedigen!

Wat doet StuRa?

In de eerste plaats neemt StuRa actief deel aan het beleid van de universiteit: we zorgen dat de stem van de studenten gehoord wordt. Hiervoor lanceren we geregeld enquêtes om jullie mening zo goed mogelijk te kunnen weergeven. In het verleden hebben we zo al verandering kunnen brengen in de bibliotheek, de onderwijssystemen, het restaurant, de campusboekhandel, ... Daarnaast nemen we natuurlijk ook initiatieven om het beste uit het studentenleven naar boven te halen. We streven naar de beste voorzieningen en zetten onze schouders onder de organisatie van toffe activiteiten.

Samenstelling

De studentenraad bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit alle faculteiten van de universiteit. Concreet bestaat StuRa uit 3 verkozen leden van Architectuur en kunst, 4 van Bedrijfseconomische wetenschappen, 4 van Geneeskunde en levenswetenschappen, 4 van Industriële ingenieurswetenschappen, 4 van Rechten, 1 van Mobiliteitswetenschappen en 3 van Wetenschappen.

Werking

Ongeveer tweemaal per maand vindt er een algemene vergadering van StuRa plaats waarin allerlei topics aan bod komen, zoals onderwijs- en beleidsgerelateerde onderwerpen. De AV neemt beslissingen, geeft adviezen en voert discussie over de topics die op dat moment spelen. Voor onderwerpen waarop inhoudelijk meer in detail moet worden getreden, worden werkgroepen bijeen geroepen. Uit deze werkgroep vloeit dan een advies naar de AV.

Functies

Intern werkt StuRa met verschillende functies die nodig zijn voor een goede werking:

 • Voorzitter: De voorzitter leidt de Studentenraad en is het uithangbord van StuRa. Hij/zij heeft een uitgebreid takenpakket: het leiden van de vergaderingen, bemiddelen bij conflicten en zorgen dat alles binnen StuRa in goede banen loopt.
 • Ondervoorzitter Onderwijs: De ondervoorzitter onderwijs staat de voorzitter bij en leidt mee de vergaderingen. Zijn/haar domein is vooral toegespitst op de onderwijsgerelateerde zaken.
 • Ondervoorzitter Student: De ondervoorzitter student staat de voorzitter bij en leidt mee de vergaderingen. Het domein van deze persoon is vooral toegespitst op de studentgerelateerde zaken.
 • Secretaris: De functie van secretaris is precies wat men ervan zou kunnen verwachten: deze zorgt voor de administratie van de Studentenraad. Alle verslagen van de StuRa-vergaderingen worden door deze persoon verzorgd, net zoals de praktische regelingen zoals mails, reservaties van lokalen, e.d.
 • Financieel beheerder: Hij/zij houdt de uitgaven van de Studentenraad in het oog. StuRa heeft geen inkomsten, behalve de jaarlijkse subsidies van de Universiteit.
 • Communicatieverantwoordelijke: De communicatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle externe communicatie van StuRa.
 • Verenigingscoördinator: De verenigingencoördinator is verantwoordelijk voor de verenigingen en leidt de Verenigingsraad. Hij/zij is de link tussen de verenigingen en StuRa.
 • Sportcoördinator: De sportcoördinator staat in voor het sportbeleid van de Universiteit. Hij/zij werkt samen met de Universiteit en neemt daarnaast ook zelf initiatieven voor het sportaanbod.
 • Cultuurcoördinator: De cultuurcoördinator staat in voor het cultuurbeleid van de Universiteit. hij/zij werkt samen met de Universiteit en neemt daarnaast ook zelf initiatieven voor het cultuuraanbod.

Afvaardiging Universiteit Hasselt

Daarnaast vaardigt StuRa studenten af in de volgende raden en commissies van de UHasselt.

 • Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan binnen de Universiteit. Uiteindelijk wordt elke beslissing hier goed- of afgekeurd, gaande van de benoeming van een nieuwe docent tot de naamsverandering van de universiteit. Alle andere raden geven hun advies aan dit orgaan, dat maandelijks vergadert – 3 afgevaardigden van StuRa.
 • College van Decanen: Het College van Decanen is het hoogste academische adviesorgaan en bereidt, ten behoeve van het universiteitsbestuur, beleidsvoorstellen voor op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening – 3 afgevaardigden van StuRa
 • Bestuurscollege: Het Bestuurscollege neemt bepaalde taken van de Raad van Bestuur over, zoals aanstellingen en bevorderingen. Dit zorgt ervoor dat er meer inhoudelijke discussies gevoerd kunnen worden op deze Raad van Bestuur – 1 afgevaardigde van StuRa
 • Onderwijsraad: De Onderwijsraad is een adviserend orgaan voor het onderwijsbeleid en vergadert onder het voorzitterschap van de vice-rector onderwijs. Voorstellen van de Onderwijsraad worden voorgelegd aan de faculteiten die deze verder kunnen aanvullen en wijzigen. Na verdere besprekingen worden deze voorstellen vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur – 7 afgevaardigden van StuRa
 • Raad voor Studentenvoorzieningen: De Raad voor Studentenvoorzieningen is een orgaan dat zich bezighoudt met sociale zaken binnen de Universiteit, zoals de woontoelage, de subsidies in het restaurant, verenigingsaangelegenheden, het VEDO-project, ... – 7 afgevaardigden van StuRa
 • Faculteitsraden: Tijdens de Faculteitsraad worden zaken specifiek voor een bepaalde faculteit besproken zoals de aanstelling van docenten, de inhouden van vakken, de curricula, goedkeuring van doctoraatsbeurzen, initiatieven binnen de faculteit, interne kwaliteitszorg, internationalisering, onderzoeksgerelateerde items, enz – aantal afgevaardigden van StuRa is verschillend per faculteit
 • Verenigingsraad: In de verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van alle studentenverenigingen van de universiteit en afgevaardigden van StuRa. Hierin worden alle verenigingsgerelateerde zaken besproken. De Verenigingsraad adviseert de Studentenraad die op haar beurt vervolgens de Raad voor Studentenvoorzieningen adviseert – 3 afgevaardigden van StuRa
 • Tuchtcommissie: Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer het gedrag van de student het ordelijk verstrekken van onderwijs en/of de maatschappelijke opdracht van de Universiteit in het gedrang brengt. Deze commissie bespreekt de maatregelen en gevolgen – 2 afgevaardigden van StuRa
 • Bibliotheekbeleidscommissie: In de bibliotheekbeleidscommissie zetelen afgevaardigden van StuRa samen met verantwoordelijken van de bibliotheek om zo de faciliteiten, het aanbod, ... van de bibliotheek te bespreken – 2 afgevaardigden van StuRa
 • Eetcommissie: De Eetcommissie bestaat uit enkele StuRa-leden, de bazin en de kok van de catering (Horeservi) en het hoofd van studentenvoorzieningen en bespreekt vooral praktische zaken. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanbod in het restaurant, de verpakking van de broodjes, de inhoud van de IQ-shop, de prijs van een maaltijd, het beschikbaar stellen van de menu's, de orde in het restaurant, ... – 3 afgevaardigden van StuRa
 • ICT-commissie: In de ICT-commissie zetelen afgevaardigden van StuRa samen met verantwoordelijken van de Centrale Informatica Dienst (CID) om zo de informaticastructuur en -toepassingen op de Universiteit te bespreken – 2 afgevaardigden van StuRa

Afvaardiging Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

Verder zetelen er ook studentafgevaardigden van StuRa in de volgende raden en commissies van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg.

 • Raad van Bestuur
 • Algemene Vergadering
 • Studentenraad: Net zoals de Universiteit Hasselt en PXL samenwerken op het vlak van onder andere onderwijs, zo werken de studentenraden van deze instellingen ook samen in een overkoepelende studentenraad. In deze AUHL-Studentenraad worden studentengerelateerde items over de instellingsgrenzen heen besproken en georganiseerd – 4 afgevaardigden van StuRa

Klik hier voor meer uitleg over de studentenraad van de AUHL.